2015. március 7., szombat

A csecsemőkori és kisdedkori olvasóvá nevelésről


A 0-3 éves kor az egyik legfogékonyabb, legtermékenyebb időszak a kisgyerek életében. A kisdedet ért környezeti nevelő hatások mélyen beívódnak tudatába, személyiségébe. Ekkor ismerkedik meg a környező valósággal, ekkor gyűjt tapasztalatokat a kommunikáció verbális és nem verbális elemeiről. Ennek a kornak egyik legfontosabb szerzeménye a beszéd és a járás, miközben emocionálisan igen nagy mértékben kötődik az anyához. Ebből a három fontos személyiségfejlődési tényezőből kiindulva, a csecsemő és a kisded szükségleteinek ismeretében a következőképpen írhatjuk le a gyerek és könyv kapcsolatát, mely egyben az olvasóvá nevelés megalapozását is jelenti.

A gyermek személyiségfejlődésének szempontjából döntő tényező, hogy milyen kulturális környezet veszi körül. Éppen ezért igen fontos, hogy az anya sokat beszéljen a gyerekéhez. A könyvek közös lapozgatása érzelmi élvezetet nyújt már a 6 hónapos csecsemőnek, aki eleinte a beszéd dallamát, ritmusát, paraverbális tényezőit érzékeli. Ezért ajánlott ebben a korban a mondókázás, versmondás. A mondókák (Kerekítő), gyerekversek (Móricz Zsigmond: Iciri-piciri, A török és a tehenek, József Attila: Altató, Petőfi Sándor: Arany Lacinak, Nyulász Péter: Baba bab stb.) erőteljes zeneisége, ritmikussága, az ismétlődések sora épp a csecsemő beszédészlelésének szintjén hatnak, biztosítják ezáltal az anya-gyerek közötti érzelmi kötődés megerősítésén túl a gyerek mozgásigényének, a beszéd alapvető jellemzőinek: a ritmusnak, tempónak, a dallamnak az érzékelését, észlelését, mindez pedig nagy élvezetet nyújt a csecsemő, de még a kisded számára is. Az elsajátított mondókák segítségével gyakorolja a gyerek a beszéd automatizmusait, a tiszta beszédhallást, a helyes légzést, a helyes ejtést, az artikulációt. A versek, mondókák ismételgetése alkalmat teremt a gyermek számára a beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés gyakorlására is.

A 0-3 éves kor másik nagy szerzeménye a nagymozgások terén a kúszás, mászás és járás, ezzel párhuzamosan a finommotorika is fejlődésnek indul, ez utóbbi a tárgyakkal való manipulációban érhető tetten, mely a valóság, a környező világ felfedezési vágyából, a kíváncsiságból fakad. A gyerek ismerkedése a könyvekkel már 6 hónapos korában elkezdődik Eleinte a könyvre mint játéktárgyra tekint.. Lassan elsajátítja a lapozgatás készségét, és rájön, hogy a könyvek által egy „színes világ” tárul fel előtte. Ennek a kornak a műfajai a puhakönyvek, lapozók, leporellók, melyek tartós anyagból készülnek. A tárgyakkal való manipulációnak köszönhetően fedezi fel a gyerek a környező világot. A valóság megismerésének folyamatot serkenthetjük, ha a képekről, a tárgyak hiányában, közvetve szemléltetjük a valóság elemeit, a baba kérésére a szülő ismételten megnevezi a látottakat. A „Mi ez?- korszak” legfontosabb gyerekkönyv műfajai éppen ezért a babaszótárak, ahol egy-egy oldalon csupán kevés tárgy, állat stb. szerepel. Ilyenkor a gyereket a felismerés öröme, a megnevezés sikere készteti a továbblapozásra. Ennek a tevékenységnek a közvetlen és számottevő eredménye a szókincs gyarapodása, mely a beszédprodukció alapját képezi.

A beszédkészségfejlesztés igen fontos eszközévé válhatnak ebben a korban a böngészők, mely kiváló teret biztosítanak a beszéd gyakorlására. Általuk az anya interaktív kommunikációs kapcsolatot létesít a gyerekkel, kérdéseket tesz fel, irányíthatja a gyerek megfigyelését, fejleszti a gyerek figyelmét, a képről való olvasást. Ennek a szakasznak a végére tehető a „Miért?-korszak”, mely a gyermekben rejlő ösztönös kíváncsiság megmutatkozásának példája. Ezt az érdeklődést az anya maximálisan kiaknázhatja a beszélgetéssel, melynek kiindulópontjául egy-egy képeskönyv, illusztráció szolgálhat.

2-3 éves korban lírai műfajok (mondokák, versek) mellett a kisebb gyerektörténeteket elbeszélő könyvek segítségével elégítjük ki a kisded történetéhségét. Olyan könyvekre gondolok, mint Marék Veronika Boribonról szóló könyvei, Berg Judit Maszat-sorozata, melyek a kisgyerek mindennapi életének egy-egy hétköznapi történését, mozzanatát, problémáját mesélik el képek segítségével. A kisded könnyen magára ismer ezekben a szereplőkben, még ha esetenként állatok is, és ez az azonosulás teszi lehetővé az indirekt nevelési hatás megvalósulását. A történet egy-egy mozzanatát megjelenítő kedves, a gyerekhez közel álló illusztrációkból a gyerek megtanulja a képolvasást, amely a későbbiekben az alapkészségek elsajátításának fontos feltételéül szolgálnak. Mindezeken túl ezeknek a kisebb narratíváknak a megértése a gyerek részéről képezik a következő szakaszban, az óvodáskorban elkezdődő irodalmi nevelés alapját.

Megj.
A cikk a Rainbow katalógusban jelent meg


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése